Porządek obrad Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Pruszków – projekt

CZĘŚĆ ROBOCZA
1. Otwarcie obrad przez komendanta hufca wraz z informacją w jakim celu zjazd się odbywa.
2. Wybór protokolanta/protokolantów.
3. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zjazdu.
4. Przyjęcie regulaminu obrad zjazdu.
5. Przyjęcie porządku obrad zjazdu.
6. Wybór komisji uchwał i wniosków i komisji wyborczej.
7. Wystąpienie pełnomocnika komendanta chorągwi, informacja o celach zjazdu i obowiązujących procedurach.
8. Sprawy organizacyjne
————————Przerwa 5 min————————-
CZĘŚĆ OFICJALNA


1. Uroczyste otwarcie zjazdu
2. Wprowadzenie sztandaru hufca
3. Odśpiewanie Hymnu ZHP
4. Powitanie uczestników zjazdu (ewentualne odznaczenia, podziękowania)
5. Informacje Pełnomocnika Komendanta Chorągwi w sprawach ilości wybieranych delegatów i przedstawienie wybranych punktów Ordynacji wyborczej ZHP dotyczących procedur głosowania oraz ustalania wyników wyborów.
6. Wybór Komisji skrutacyjnej.
7. Prezentacja kandydatów na delegatów na zjazd chorągwi
8. Pytania i odpowiedzi do kandydatów.
9. Informacja o procedurze wyborczej
10. Wybór delegatów na zjazd chorągwi
11. Sprawozdanie Komisji skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów.
12. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie konieczności poszerzenia składu Komisji Rewizyjnej
13. Głosowanie jawne członków zjazdu akceptujące zwiększenie składu Komisji Rewizyjnej
14. W przerwie zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej
————————Przerwa 10 min————————-
15. Wystąpienie Komendanta hufca w sprawie rezygnacji członków Komendy Hufca
16. Złożenie sznurów funkcyjnych.
17. Propozycja Komendanta Hufca liczebności i składu komendy w tym skarbnika i z-cy komendanta hufca oraz zakresu obowiązków dla poszczególnych członków.
18. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Wyborczej – przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Hufca
19. Pytania i odpowiedzi do kandydatów.
20. Wybór nowej Komendy Hufca oraz dodatkowych członków Komisji Rewizyjnej – głosowanie.
21. Ogłoszenie składu Komendy Hufca i nowych członków Komisji Rewizyjnej.
22. Wręczenie sznurów funkcyjnych.
————————Przerwa 10 min————————-
23. Wystąpienie Komendanta Hufca w sprawie opłat nałożonych na Hufiec w związku z uchwałą Komendy Chorągwi.
24. Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie decyzji w sprawie trybu realizacji zadań wyznaczonych uchwałą Komendy Chorągwi Stołecznej w sprawie opłat na rzecz Komendy Chorągwi, wnoszonych przez hufce z tytułu kosztów obsługi.
25. Wystąpienie przewodniczącego komisji uchwał i wniosków przedstawienie projektów uchwał.
26. Dyskusja na temat projektów uchwał
27. Przyjęcie uchwał (głosowanie)
28. Wystąpienie komendanta hufca
29. Zakończenie zjazdu (odprowadzenie sztandaru, krąg
PROJEKT
REGULAMIN
ZJAZDU NADZWYCZAJNEGO HUFCA ZHP PRUSZKÓW
1. Uczestnikami zjazdu sprawozdawczego hufca z głosem decydującym jest kadra, mająca przydział służbowy do hufca i opłacone składki członkowskie. Lista zgodna z rozkazem Komendanta Hufca
L-12/2014 z dnia 29.05.2014 roku ze zmianami w rozkazie L-15/2014 z dnia30.09.2014 roku.
2. Obradami zjazdu kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
3. Zjazd przebiega zgodnie z przyjętym przez zjazd porządkiem obrad.
4. Obrady prowadzone są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego zgodnie ze Statutem ZHP, Ordynacją Wyborczą ZHP oraz z przyjętym przez zjazd regulaminem i porządkiem obrad.
5. Wnioski formalne składać należy do przewodniczącego zjazdu przez podniesienie mandatu.
6. Wystąpienie w dyskusji nie powinno trwać dłużej niż 5 minut. Wystąpienie powinno kończyć się wnioskiem. Dłuższe wystąpienia należy składać na piśmie do przewodniczącego zjazdu. Zostaną włączone do protokołu zjazdu.
7. Opuszczenie obrad zjazdu powinno być zgłoszone przewodniczącemu zjazdu.
8. Uchwały zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
9. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zjazdu z chwilą uchwalenia.
10. Wszelkich zmian w przyjętym regulaminie i porządku obrad w czasie trwania zjazdu dokonuje zjazd zwykłą większością głosów.
PRUSZKÓW dnia 27-08- 2014 roku

Font Resize
Contrast